Onze Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN/ leverings- en betalingsvoorwaarden

van Handelsonderneming HEFO, h.o.d.n. HEFO aanhangwagens & trailers, Lange Leane 3A, 8711 HK - Workum

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken (o.a. aanhangwagens) aan en verrichtingen van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd. Handelsonderneming HEFO, h.o.d.n. HEFO aanhangwagens & trailers, Lange Leane 3A, 8711 HK – Workum

Artikel 1 - Definitie
Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder een aanhangwagen: een aanhangwagen als bedoeld in het Wegenverkeersreglement met een maximaal totaal gewicht van 3500 kg, niet ingericht op het (tijdelijk) verblijf van personen en uitsluitend bestemd voor het vervoer van zaken.

Artikel 2 - De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.
1.
Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief.
2.
De reparatieduur, c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven.
3.
De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in de koopovereenkomst kan de koper de verkoper
schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper een maand na de ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
De koper dient per brief aan te geven, dat hij de overeenkomst ontbindt.
Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn in een reparatieovereenkomst, dient de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe termijn van aflevering.

4a.
Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechte, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend.
De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
De ontbinding dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden.
4b.
Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs met meer dan 10% wordt of dreigt te worden overschreden dan dient de opdrachtnemer contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder
schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
5.
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten.
Deze annulering kan alleen schriftelijk binnen 48 uur na het sluiten van de koopovereenkomst plaatsvinden.
De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden.

Deze schade is voor een normale standaard aanhangwagen 15% en voor een maatwerk/ met extra optie’s uitgeruste aanhangwagen afwijkend van de standaard 30% van de koopprijs van de geannuleerde aanhangwagen. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de
annulering.
De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 3 van deze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 3 - Betaling
1.
De schulden van de kopers/opdrachtgevers aan ons worden beschouwd als brengschulden.
2.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken resp. onmiddellijk na het verrichten van diensten.
3.
Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

4.
De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen voor het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan
de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
5.
Ongeacht ons recht van retentie zal het ons bij het uitvoeren van een reparatie opdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag ten minste € 450,- bedraagt, vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij niet betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 50% van de koopsom zal bedragen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere voor ons aanvaardbare zekerheid.
6.
Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.

7.
Vervangend materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.
 

Artikel 4 - Garantie
1.
De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de aanhangwagen weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
De garantie geldt binnen de Europese Unie, tenzij opdrachtgever aantoont dat de elders opgetreden defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

2.
Door de garantie verneldt in dit artikel worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het B.W. dat de zaak bij aflevering aan de overeen-komst beantwoordt) die een koper of opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.
3.
Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
4.
De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a.
De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
b.
De opdrachtgever de aanhangwagen zwaarder heeft beladen dan het voor de desbetreffende aanhangwagen maximaal toelaatbare gewicht;
c.
De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
d.
Derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De opdrachtgever dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de reparateur te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.
Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur een professioneel aanhangwagenbedrijf te zijn. Het hiervoor onder c. en d. gestelde is ook van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van HEFO geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

5. –
6a.
Op nieuwe aanhangwagens en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt. Bij gebreken door foute montage gedaan door koper of anderen dan HEFO vervalt de garantie.
6b.
Op los geleverde en gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
7.
Enige verdere of andere garantie, dan in dit artikel uitdrukkelijk omschreven, nemen wij niet op ons.
8.
Onze aansprakelijkheid terzake van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, beloopt te allen tijde ten hoogste het door de opdrachtgever aan ons betaalde of verschuldigde bedrag terzake van de betrokken werkzaamheden en leveranties. Onze aansprakelijkheid eindigt, zodra aan de door ons bewerkte aanhangwagens of onderdelen hiervan zonder onze toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgevoerd of indien de aanhangwagen zwaarder wordt beladen dan het voor de desbetreffende aanhangwagen maximaal
toelaatbare gewicht. Op deze bepaling zal geen beroep worden gedaan voor zover deze in strijd zou komen met dwingend rechtelijke bepalingen ter zake van transacties met natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud
De geleverde aanhangwagen of andere zaak blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de aanhangwagen of andere zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de aanhangwagen alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde aanhangwagen voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de aanhangwagen gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 6 - Het Retentierecht
In geval van reparatie kan de reparateur het retentierecht uitoefenen op de zaak, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerder door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde of aan een andere zaak betreft. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de
opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7 - Verkoop met inkoop
Indien bij verkoop van een nieuwe aanhangwagen of ander zaak tegen inkoop van een gebruikte aanhangwagen c.q. andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de nieuwe aanhangwagen of andere zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde aanhangwagen of andere zaak eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 7b – aanspraak voertuig of aanhanger stallen bij HEFO
HEFO is niet aansprakelijk voor enige schade aangebracht door derden aan het voertuig/ aanhanger van een opdrachtgever zolang deze gestald staat op het erf van HEFO door de opdrachtgever tijdens een reparatie of andere opdracht gegeven aan HEFO. Opdrachtgever kan geen enkele aanspraak doen op schade of eventueel diefstal van het voertuig of aanhanger/ trailer tijdens deze stallingperiode op het erf van HEFO aan de Lange Leane 3A, 8711 HK te Workum.

Artikel 8 - Verwerking Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/ HEFO verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (VIlbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantie verplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, tijdelijk voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/ opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd. Verder verwijzend naar HEFO zijn Privacy Policy statement die te lezen en uit te printen is op de website www.hefo.frl of eventueel op eerste verzoek wordt overhandigd/ digitaal toegezonden.

Adres        Lange Leane 3 a, 8711 HK - Workum (Frl.)
Telefoon    0514 – 52 3200
Mobiel       0651 - 840 889
E mail        info@hefo-trailers.nl
Internet    www.hefo.frl
Bank         NL39 RABO 0 30 52 73 582
KvK nr.      01076742
BTW ID nr. NL 001463905B50

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2021 onderdelen aanhangwagens.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel